Golf Long Thanh

gofl th?ng long

Golf Long Thanh

Sn Golf Long Thnh t?a l?c t?i khu tam gic kinh t? pha Nam, cch trung tm thnh ph? H? Ch Minh kho?ng 40 pht ?i xe.
???c thi?t k? b?i ng Ron Fream – ng??i sng l?p cng ty ki?n trc Golfplan – Fream & Dale Golf Course Architecture, v?i h?n 35 n?m kinh nghi?m trong ngnh thi?t k?, xy d?ng v duy tr cc sn golf trn ton th? gi?i.

bg6
V?i di?n tch r?ng h?n 350ha, trong ? kho?ng 100ha l ??i c? v n?m ? v? tr ??i cao, ???c bao b?c 2/3 chu vi b?i cc nhnh sng ??ng Nai nn kh h?u n?i ?y r?t mt m?, trong lnh v phong c?nh thin nhin ??p hi?n ho, th? m?ng. Hi?n ho m quy?n r?.

Chng ti r?t t? ho khi ? gp ph?n xy d?ng nt ??pSn Golf Long Thnh

San Golf Long Thanh 05-l