Rex Hotel HCM

Rex Hotel HCM

N?m ? v? tr t?t nh?t c?a trung tm Si Gn, khch s?n Rex sang tr?ng 5 sao l di s?n c nin ??i t? ??u th? k? 20 khi n ? ???c m? ra nh? m?t lu ?i Php. Trong h?n 80 n?m, l m?t ??a danh, c?ng nh? m?t ch?ng nhn c?a nh?ng th?ng tr?m l?ch s? c?a thnh ph?, khch s?n Rex ? xy d?ng l?i ?? tr? thnh m?t trong nh?ng ??a ch? ?ng kinh ng?c nh?t c?a thnh ph?. N t? ho cung c?p cho khch nhi?u ti?n nghi cao c?p bao g?m 286 phng ngh? ???c thi?t k? ring, m?t lo?t cc ch?c n?ng v l t??ng phng h?p cho ?m c??i, kinh doanh ho?c cc s? ki?n, cc spa La Cochinchine, v b?n nh hng trong nh, qun c ph v qun bar.

download